More

  Akcia

  Akcia je cenný papier, ktorý predstavuje vlastnícky podiel v spoločnosti. Väčšina svetovo najväčších firiem sveta má emitované svoje akcie na burze a je možné do nich investovať. Vlastník akcie (akcionár) je oprávnený podieľať sa na riadení firmy prostredníctvom hlasovacieho práva, zisku prostredníctvom dividendového výnosu a prípade i na likvidačnom zostatku spoločnosti.

  Akcionár

  Akcionár je majiteľ akcií určitej spoločnosti, je aj podielnik akciovej spoločnosti. Veľkosť akcionárovho podielu je vyjadrená počtom a menovitou hodnotou ním držaných akcií k celkovému počtu akcií firmy. Akcionár má právo na dividendu alebo inými slovami na podiel na zisku spoločnosti. Má právo na riadení akciovej spoločnosti, právo na likvidačnom zostatku akciovej spoločnosti, v prípade, že daná spoločnosť zbankrotuje. Ak akciová spoločnosť vytvorí dlh, akcionár nie je povinný tento dlh splatiť, nakoľko neručí za záväzky akciovej spoločnosti. 

  Akciové kompenzácie

  Akciové kompenzácie predstavujú formu odmeny zamestnancom, ktorá je vyplácaná v podobe akcií alebo opcií na akcie spoločnosti, namiesto tradičnej odmeny vo forme mzdy. Akciové kompenzácie sú navrhnuté tak, aby zosúladili záujmy zamestnancov s cieľmi akcionárov tým, že motivujú zamestnancov pracovať na zvyšovaní hodnoty firmy, pretože ak hodnota spoločnosti rastie, rastie aj hodnota ich akciových kompenzácií.

  Aktivistický investor

  Aktivistický investor je typ investora, ktorý kupuje podstatný podiel v spoločnosti s cieľom ovplyvniť alebo zmeniť jej smerovanie, stratégiu alebo operácie. Na rozdiel od pasívnych investorov, ktorí investujú do spoločnosti a sú spokojní s prijímaním dividend a čakaním na rast hodnoty ich investície, aktivistickí investori sa snažia aktívne zasahovať do riadenia firmy. Ich cieľom je zvýšiť hodnotu svojho podielu v podniku prostredníctvom vynútených zmien. Najväčšími aktivistickými fondami v súčasnosti sú Pershing Square Capital Management, ValueAct Capital, Third Point, Eminence Capital, Starboard Value a Trian Fund Management.

  Aktívum

  V účtovníctve predstavuje aktívum zdroj s ekonomickou hodnotou (majetok), ktorý jednotlivec, spoločnosť alebo inštitúcia vlastní alebo kontroluje s očakávaním, že poskytne budúci ekonomický prínos. Investičné aktívum predstavuje formu investície, napríklad akcie, dlhopisy alebo komodity.

  Akumulačné ETF

  Akumulačné ETF (Exchange-traded funds) sú burzovo obchodované fondy, ktoré automaticky reinvestujú všetky vyplatené dividendy späť do fondu, namiesto toho, aby ich vyplácali priamo investorom. Investorom teda rastie počet podielov alebo hodnota ich existujúcich podielov v ETF. Vďaka tomuto prístupu investori nepotrebujú opätovne investovať svoje dividendy, keďže sú automaticky reinvestované, čo umožňuje vyššie zhodnotenie a rast hodnoty investície v dlhodobom horizonte.

  Bližšie sme sa venovali ETF fondom v našom samostanom článku:

  Akvizícia

  Akvizícia je proces, pri ktorom jedna spoločnosť (akvizítor) kupuje väčšinový podiel alebo všetky akcie inej spoločnosti, čím nad ňou získava kontrolu. Akvizície sú bežnou stratégiou pre podniky, ktoré sa snažia rásť prostredníctvom získavania iných firiem namiesto organického rastu. Tento proces môže byť realizovaný rôznymi spôsobmi, vrátane, ale nielen, nákupu akcií, výmeny akcií alebo kombinácie hotovosti a akcií.

  Apreciácia

  Apreciácia meny znamená zvýšenie hodnoty jednej meny voči iným menám. Napríklad, ak euro posilní voči americkému doláru, hovoríme, že euro aprecuje voči doláru. Apreciácia meny môže byť výsledkom faktorov ako sú vyššie úrokové sadzby, ktoré prilákajú zahraničných investorov hľadajúcich vyšší výnos, alebo zlepšenie ekonomických výhľadov krajiny, čo zvyšuje dôveru investorov v jej menu.

  ARR

  Annual Recurring Revenue (ARR) je finančná metrika, ktorá sa bežne používa vo firmách s predplatným modelom, typicky v softvérovom priemysle a službách založených na predplatnom systéme. ARR predstavuje predpokladané ročné príjmy z opakovaných zdrojov, ako sú predplatné alebo licenčné poplatky, a je to kľúčový ukazovateľ pre hodnotenie stabilného príjmového toku a predvídateľnosti finančného výkonu spoločnosti. ARR ščítava ročné príjmy z opakovaných zákazníckych zmlúv alebo predplatného, bez zahrnutia jednorazových príjmov alebo príjmov z neopakovaných služieb.

  AUM

  Assets under management (AUM) alebo aktíva pod správou označujú celkovú trhovú hodnotu finančných aktív, ktoré spravuje finančná inštitúcia, napríklad fond, investičná spoločnosť alebo správca peňazí.  

  Bázický bod

  Bázický bod je jednotka, ktorá sa používa na opis zmeny úrokovej sadzby alebo iných finančných ukazovateľov. Jeden bázický bod predstavuje 1/100 percentuálneho bodu, teda 0,01 %. Táto jednotka umožňuje presné a jasné vyjadrenie malých zmien v úrokových sadzbách alebo v percentuálnych podieloch. Napríklad, ak úroková sadzba na hypotéku stúpne z 3,00 % na 3,25 %, hovoríme, že sadzba vzrástla o 25 bázických bodov. Podobne, ak sa výnosnosť dlhopisu zníži o 10 bázických bodov, znamená to, že sa znížila o 0,10 percentuálneho bodu.

  Benchmark

  Benchmark predstavuje referenčný bod, ktorý sa používa na kvantitatívne porovnanie výkonnosti investície, aktíva alebo portfólia. V kontexte financií, benchmarky umožňujú investorom a správcom portfólií merať úspešnosť ich investícií porovnaním s relevantným referenčným bodom, napríklad akciovým indexom (typicky S&P 500).

  Beta

  Beta koeficient, často označovaný jednoducho ako "beta", vyjadruje volatilitu alebo systematické riziko akcie, prípadne portfólia v porovnaní s celkovým trhom. Konkrétne, beta hodnotí tendenciu ceny akcie meniť sa v reakcii na pohyby akciového indexu, ktorý slúži ako referenčný bod (benchmark). Beta je užitočná pre investorov ako jeden z mnohých nástrojov na posúdenie rizika a potenciálnej výkonnosti akcie alebo portfólia. Vysoká beta môže naznačovať väčšiu príležitosť na zisk v rastúcom trhu, ale tiež vyššie riziko straty v prípade trhového poklesu. Na druhej strane, aktíva s nízkou beta hodnotou môžu poskytovať stabilnejšie výnosy a menej trhového rizika, ale s potenciálne nižšími ziskami počas býčích trhov.

  • Beta = 1: Akcie s beta hodnotou rovnou 1 sa pohybujú v súlade s trhom. Ak trh stúpne o 1 %, očakáva sa, že hodnota akcie tiež stúpne o 1 %, a rovnako, ak trh klesne, hodnota akcie by mala klesnúť o rovnaké percento.
  • Beta > 1: Akcie s beta hodnotou vyššou ako 1 sú viac volatilné než trh. To znamená, že ich ceny by sa mali meniť výraznejšie než celý trh. Ak trh stúpne alebo klesne, očakáva sa, že zmeny v hodnote týchto akcií budú vyššie.
  • Beta < 1: Akcie s beta hodnotou nižšou ako 1 sú menej volatilné než trh. To znamená, že ich ceny by sa mali meniť menej drasticky než celý trh. Ak trh stúpne alebo klesne, očakáva sa, že zmeny v hodnote týchto akcií budú miernejšie.
  • Negatívna beta: Veľmi zriedkavo môžu mať niektoré aktíva alebo fondy negatívnu beta hodnotu, čo naznačuje, že sa pohybujú v opačnom smere ako trh. To môže byť prípad niektorých druhov hedgingových stratégií alebo špecifických aktív, ktoré sú priamo korelované s poklesmi na trhoch.

  Big farma akcie

  Big Pharma akcie sú akcie veľkých farmaceutických spoločností, ktoré majú významný podiel na globálnom farmaceutickom priemysle. Tieto spoločnosti sa zaoberajú vývojom, výrobou a predajom liekov a zdravotníckych produktov. Radia sa sem napríklad firmy Eli Lilly, Novo Nordisk, Johnson & Johnson, Pfizer, AbbVie, Merck alebo Roche.

  Bližšie sme sa venovali Big farma akciám v našom samostanom článku:

  Big Tech akcie

  Big Tech akcie predstavujú akcie veľkých a dominantných technologických spoločností, ktoré majú významný vplyv na globálnom trhu a ekonomike. Tieto spoločnosti sú známe svojou inováciou, rozsiahlym portfóliom produktov a služieb, ako aj obrovskou trhovou kapitalizáciou. Ich akcie sú často považované za barometer celkového zdravia technologického sektora a širšieho akciového trhu. Big Tech firmy dominujú v oblastiach ako sú internet, softvér, komunikácie, sociálne médiá, cloudové služby a umelá inteligencia. Radia sa sem spoločnosti Apple, Amazon, Alphabet, Microsoft, Meta a Nvidia. Tie sú často označované aj za FAAMG akcie alebo Magnificent 7 akcie.

  Bilancia bežného účtu

  Bilancia bežného účtu je kľúčová súčasť platobnej bilancie krajiny, ktorá zaznamenáva všetky transakcie medzi domácimi a zahraničnými subjektmi počas určitého obdobia, obvykle za rok. Tieto transakcie zahŕňajú obchod s tovarom a službami, primárne príjmy (napríklad úroky a dividendy) a sekundárne príjmy (napríklad prevody, ako sú zahraničné pomocné platby alebo remitencie). Bilancia bežného účtu poskytuje dôležitý pohľad na to, ako dobre sa krajina vysporiada s vonkajším svetom a je indikátorom jej ekonomickej zdravosti.

  Bilancia bežného účtu sa skladá z niekoľkých komponentov:

  • Obchodná bilancia: Rozdiel medzi vývozom a dovozom tovaru. Pozitívna obchodná bilancia (prebytok) znamená, že krajina vyváža viac tovaru, než dováža, zatiaľ čo negatívna obchodná bilancia (deficit) znamená opak.
  • Bilancia služieb: Zaznamenáva obchod so službami, ako sú finančné služby, cestovný ruch a doprava. Podobne ako obchodná bilancia, aj tu môže dôjsť k prebytku alebo deficitu.
  • Primárne príjmy: Odrážajú príjmy z investícií a iných priamych platieb, ako sú úroky a dividendy, ktoré sú zaplatené alebo prijaté od zahraničných subjektov.
  • Sekundárne príjmy: Zahrňujú prevody, ktoré nie sú odmenou za poskytnutie zdrojov alebo služieb, ako sú remitencie pracovníkov, zahraničná pomoc a iné jednostranné prevody.

  Pozitívna bilancia bežného účtu naznačuje, že krajina má čistý príliv finančných prostriedkov zo zahraničia, čo môže byť znakom silnej ekonomiky alebo konkurencieschopného exportného sektora. Naopak, negatívna bilancia bežného účtu (deficit) znamená, že krajina vynakladá na zahraničné transakcie viac, než koľko získava, čo môže signalizovať problémy s konkurencieschopnosťou alebo nadmernou domácou spotrebou v porovnaní s úsporami.

  Dlhodobé deficity bežného účtu môžu byť neudržateľné a vyžadovať si úpravy, ako je devalvácia meny, zvýšenie úrokových sadzieb alebo implementácia politík na podporu exportu a obmedzenie dovozu. Na druhej strane, trvalé prebytky môžu tiež vyvolávať obavy, pretože naznačujú, že krajina neinvestuje dostatočné množstvo svojich zdrojov do zahraničia alebo nevyužíva domáci dopyt na podporu rastu.

  Bitcoin

  Bitcoin je digitálna alebo virtuálna mena, ktorá používa decentralizovanú sieť, známu ako blockchain, na zaznamenávanie transakcií a vytvorenie nových jednotiek. Bitcoin bol vytvorený v roku 2009 neznámou osobou alebo skupinou ľudí pod pseudonymom Satoshi Nakamoto. Od svojho vzniku sa bitcoin stal najznámejšou a najpoužívanejšou kryptomenou na svete.

  Blockchain

  Blockchain je distribuovaná databáza alebo hlavná kniha, ktorá je zdieľaná medzi uzlami počítačovej siete. Ako technológia, blockchain umožňuje digitálne informácie zaznamenávať a distribuovať, ale nie modifikovať, čo z neho robí základ pre nezmeniteľné záznamy transakcií alebo iných typov dát. Táto vlastnosť robí blockchain obzvlášť vhodným pre aplikácie, kde je dôležitá vysoká úroveň dôvery a bezpečnosti, ako sú kryptomeny, smart kontrakty, hlasovacie systémy a mnoho ďalších.

  Blue chips

  Blue chip akcie sú akcie spoločností, ktoré sú dobre zavedené, finančne stabilné a dlhodobo majú dobrú reputáciu. Tieto spoločnosti zvyčajne majú veľkú trhovú kapitalizáciu a sú lídrami vo svojich odvetviach alebo segmentoch trhu. Názov "blue chip" pochádza z pokru, kde modré žetóny (blue chips) predstavujú najvyššiu hodnotu. Príklady blue chip spoločností zahŕňajú veľké, medzinárodne uznávané firmy ako Apple, Microsoft, Johnson & Johnson, Procter & Gamble a Coca-Cola. Investície do blue chip akcií sú často považované za menej rizikové v porovnaní s investíciami do menších alebo menej stabilných spoločností, čo ich robí obľúbenou voľbou pre konzervatívnejších investorov alebo pre tých, ktorí hľadajú stabilný príjem a postupný rast kapitálu.

  Viac sme sa blue chip akciám venovali v našom samostatnom článku:

  Broker

  Broker je spoločnosť, ktorá je oprávnená obchodovať na kapitálových a finančných trhoch. Prostredníctvom brokerského účtu môžu investori uzatvárať transakcie a obchody na burze.

  Viac sme sa téme, cez koho investovať, a porovnaniu brokerov venovali v našom samostanom článku:

  Burza

  Burza je organizovaný trh, kde sa stretávajú kupujúci a predávajúci na obchodovanie s rôznymi druhmi finančných aktív, ako sú akcie, dlhopisy, komodity, deriváty, menové páry alebo kryptomeny. Burzy poskytujú platformu, ktorá umožňuje týmto transakciám prebiehať efektívne a transparentne, pričom zabezpečujú likviditu a stanovujú ceny týchto aktív na základe ponuky a dopytu. Burzy hrajú kľúčovú úlohu v globálnom finančnom systéme tým, že poskytujú infraštruktúru potrebnú na uskutočňovanie obchodov, zvyšujú efektivitu trhov a pomáhajú pri alokácii kapitálu.

  Buyback

  Spätné odkupy akcií (alebo "buybacky") využívajú spoločnosti ako alternatívnu formu voči dividendám na vrátenie hodnoty akcionárom. Ich cieľom zvyčajne býva stimulácia dopytu zo strany investorov, preukázanie viery manažmentu v budúcnosť podniku, či využitie lacnej ceny akcií. Buybacky majú zvyčajne pozitívny efekt, pretože zvyšujú zisk na 1 akciu (po odkúpení sa totiž akcie sťahujú z obehu a zisk či iný ukazovateľ sa teda delí menším počtom akcií). Keďže vďaka odkupom akcií je zisk na 1 akciu vyšší, pomer ceny akcie a zisku na akciu (P/E) je nižší a to tlačí na rast ceny. Oproti dividendám majú odkupy akcií výhodu v tom, že nepodliehajú zdaneniu.

  CAPEX

  CAPEX, alebo kapitálové výdavky, predstavujú finančné prostriedky, ktoré spoločnosť používa na nákup, údržbu alebo zlepšenie svojich dlhodobých aktív, ako sú budovy, stroje alebo technológia. Tieto výdavky sú investované do hmotných aktív s cieľom zvýšiť rozsah alebo efektivitu operácií spoločnosti alebo predĺžiť ich životnosť. Na rozdiel od prevádzkových výdavkov (OPEX), ktoré sú vynakladané na bežnú dennú činnosť a sú účtované v roku, keď vzniknú, kapitálové výdavky predstavujú investície do budúcnosti spoločnosti a sú odpisované počas životnosti aktíva.

  CAPM model

  CAPM, alebo Model oceňovania kapitálových aktív (Capital Asset Pricing Model), je teoretický rámec používaný na určenie očakávaného výnosu z investície s ohľadom na jej riziko. Tento model poskytuje vzorec, ktorý vypočíta očakávaný výnos z akcie alebo portfólia na základe bezrizikovej úrokovej sadzby, očakávaného trhového výnosu a beta koeficientu akcie, ktorý meria jeho volatilitu v porovnaní s celkovým trhom.

  CAPM model

  Cash flow

  Cash flow, alebo peňažný tok, je termín používaný v účtovníctve a financiách na opis sumy peňazí, ktoré prúdia do a von z podniku počas určitého obdobia. Cash flow je kľúčovým ukazovateľom finančného zdravia subjektu, pretože poskytuje prehľad o tom, ako dobre dokáže subjekt generovať hotovosť na financovanie svojich operácií, splácať dlhy a financovať investície. Cash flow sa môže v niektorých prípadoch výrazne líšiť zisku.

  • Operatívny cash flow (OCF): Tento typ peňažného toku vychádza z hlavných obchodných aktivít spoločnosti, ako sú príjmy z predaja tovaru alebo služieb, a odpočítava prevádzkové výdavky. Operatívny cash flow teda ukazuje, ako efektívne dokáže spoločnosť generovať hotovosť zo svojich bežných obchodných aktivít.
  • Investičný cash flow: Zahrnuje príjmy a výdavky spojené s kúpou a predajom dlhodobého majetku, ako sú stroje, zariadenia alebo investície do iných spoločností. Negatívny investičný cash flow môže naznačovať, že spoločnosť investuje do svojej budúcej expanzie alebo modernizácie.
  • Finančný cash flow: Odráža tok hotovosti medzi spoločnosťou a jej vlastníkmi a veriteľmi. Zahŕňa výdavky na splácanie dlhov, výplatu dividend, nákup alebo predaj vlastných akcií a získavanie nového financovania. Tento typ peňažného toku poskytuje informácie o tom, ako spoločnosť financuje svoje operácie a rast prostredníctvom dlhov alebo vlastného kapitálu.
  • Voľný cash flow (Free Cash Flow - FCF): je finančný ukazovateľ, ktorý vyjadruje množstvo peňažných prostriedkov generovaných spoločnosťou po odpočítaní všetkých kapitálových výdavkov (CAPEX) potrebných na udržanie alebo rozšírenie jej aktív. Jednoducho povedané, je to suma peňazí, ktorá zostáva po tom, čo spoločnosť zaplatí za všetky svoje operácie a investície do dlhodobého majetku, a je k dispozícii na splácanie dlhov, vyplácanie dividend, reinvestície do ďalšieho rastu alebo akékoľvek iné použitie, ktoré vedenie spoločnosti považuje za vhodné.
  Cash flow

  Celková zadlženosť

  Celková zadlženosť (Total Debt) je finančný ukazovateľ, ktorý sumarizuje všetky dlhy spoločnosti, vrátane krátkodobých (splatných do jedného roka) a dlhodobých záväzkov. Tento ukazovateľ poskytuje prehľad o celkovej sume, ktorú spoločnosť dlhuje svojim veriteľom, a je dôležitým nástrojom pri analýze finančnej štruktúry a solventnosti spoločnosti. Celková zadlženosť je teda dôležitá nielen pre vnútorné riadenie spoločnosti, ale aj pre vonkajších investorov a veriteľov, ktorí hodnotia riziko spojené s poskytnutím kapitálu alebo úverov spoločnosti.

  Centrálna banka

  Centrálna banka je inštitúcia, ktorá v danej krajine alebo menovej únii vykonáva funkciu hlavného regulátora menovej politiky a je zvyčajne zodpovedná za vydávanie meny, dohľad nad bankovým systémom, udržiavanie finančnej stability a implementáciu politík zameraných na dosiahnutie nízkej inflácie a stabilného hospodárskeho rastu. Centrálne banky majú tiež za úlohu byť "veriteľom poslednej inštancie" pre komerčné banky v prípade finančných ťažkostí. Medzi najznámejšie a najdôležitejšie svetové banky patrí Európska centrálna banka (ECB) v eurozóne, Federálny rezervný systém (Fed) v USA, Bank of England (BoE) v Spojenom kráľovstve a Bank of Japan (BoJ) v Japonsku.

  CEO

  CEO je skratka pre "Chief Executive Officer", čo v preklade znamená generálny riaditeľ. CEO je najvyšší výkonný pracovník v spoločnosti a zodpovedá za celkové riadenie a strategické smerovanie firmy. Osoba na tejto pozícii je zvyčajne priamo zodpovedná predstavenstvu spoločnosti a má za úlohu implementovať politiky, stratégie a rozhodnutia schválené predstavenstvom. Pozícia CEO je kľúčová pre úspech a rast spoločnosti, keďže táto osoba určuje strategické ciele a zabezpečuje, aby boli efektívne dosiahnuté. CEO musí mať silné líderské schopnosti, schopnosť vidieť veľký obraz, rozhodovacie schopnosti a schopnosť efektívne komunikovať s rôznymi zainteresovanými stranami.

  CFO

  CFO, alebo "Chief Financial Officer", je výkonný pracovník zodpovedný za riadenie finančných operácií a stratégií organizácie. CFO má kľúčovú úlohu v finančnom plánovaní, riadení rizík, záznamoch účtovníctva, finančnom reportovaní a mnohých ďalších aspektoch finančného manažmentu spoločnosti. Táto pozícia je zvyčajne druhou najvyššou po generálnom riaditeľovi (CEO) v hierarchii spoločnosti a často pracuje v úzkej spolupráci s ostatnými výkonnými pracovníkmi na formovaní celkovej stratégie a rozhodovaní spoločnosti. CFO je nevyhnutný pre úspech a finančnú stabilitu každej organizácie, pretože zabezpečuje, že spoločnosť má pevné finančné základy a je schopná dosiahnuť svoje dlhodobé ciele.

  CIO

  CIO, alebo "Chief Information Officer", je vysokopostavený výkonný pracovník zodpovedný za riadenie, implementáciu a využívanie informačných technológií (IT) v organizácii. CIO hraje kľúčovú úlohu v stanovovaní IT stratégie spoločnosti a zabezpečuje, že informačné systémy a technológie podporujú celkové obchodné ciele a stratégie. V posledných rokoch sa úloha CIO rozšírila a zahŕňa nielen riadenie IT infraštruktúry, ale aj transformáciu obchodných procesov prostredníctvom digitálnych technológií. 

  Čistá zisková marža

  Čistá zisková marža (Finančné ukazovatele) - Čistá zisková marža je finančný ukazovateľ, ktorý vyjadruje, aký podiel z celkových príjmov spoločnosti predstavuje čistý zisk po zohľadnení všetkých výdavkov, daní a úrokov. Ide o percentuálny podiel, ktorý ukazuje, koľko centov z každého zarobeného dolára (alebo inej meny) zostáva spoločnosti ako zisk po zaplatení všetkých nákladov. Čistá zisková marža je dôležitým ukazovateľom efektívnosti a rentability spoločnosti.

  Čistá zisková marža

  Čistý zisk

  Čistý zisk, známy aj ako čistý príjem, je finančný ukazovateľ, ktorý vyjadruje zisk spoločnosti po odpočítaní všetkých nákladov, prevádzkových i finančných za určité účtovné obdobie. Ide o kľúčový ukazovateľ finančnej výkonnosti spoločnosti, pretože poskytuje jasný obraz o tom, koľko peňazí spoločnosť skutočne zarobila po zaplatení všetkých svojich nákladov. Je dôležité poznamenať, že čistý zisk nie je jediným ukazovateľom finančného zdravia spoločnosti a mal by byť posudzovaný v kontexte s ďalšími finančnými a nefinančnými ukazovateľmi, ako sú cash flow, zadlženosť, rentabilita alebo kvalita manažmentu.

  Cyklické akcie

  Cyklické akcie sú akcie spoločností, ktorých výkonnosť a zisky sú úzko spojené s výkyvmi v ekonomickom cykle. Tieto spoločnosti zvyčajne prosperujú v časoch ekonomického rastu, keď je dopyt po ich produktoch a službách vysoký, a naopak, ich zisky a ceny akcií môžu klesať počas ekonomických spomalení alebo recesií, keď dopyt klesá. Investori môžu využiť cyklické akcie na zvýšenie výnosov v časoch ekonomického rastu. Dôležité je však rozpoznať fázy ekonomického cyklu a prispôsobiť investičné stratégie tak, aby odrážali aktuálny a očakávaný stav ekonomiky. Investovanie do cyklických akcií vyžaduje dobré načasovanie, pretože nákup na začiatku hospodárskeho rastu a predaj pred začiatkom poklesu môže maximalizovať zisky. Na druhej strane, držanie cyklických akcií počas recesie môže viesť k významným stratám.

  Defenzívne akcie

  Defenzívne akcie sú akcie spoločností, ktorých výkonnosť je relatívne odolná voči ekonomickým cyklom a trhovým výkyvom. Tieto spoločnosti obvykle pôsobia v odvetviach, kde dopyt po ich produktoch alebo službách zostáva stabilný aj počas ekonomických spomalení alebo recesií. Príkladmi takýchto odvetví sú zdravotníctvo, spotrebné tovary (napríklad potraviny, nápoje, hygienické potreby) a verejné služby (napríklad voda, elektrina, plyn). Defenzívne akcie tak môžu byť dôležitou súčasťou diverzifikovaného investičného portfólia, najmä pre konzervatívnejších investorov alebo tých, ktorí hľadajú stabilný príjem a menšiu expozíciu voči trhovým výkyvom (volatilite).

  Deficit verejných financií

  Deficit verejných financií vzniká, keď celkové výdavky vlády prevyšujú jej príjmy za určité účtovné obdobie, zvyčajne za jeden fiškálny rok. Tento deficit sa musí financovať z externých zdrojov, ako sú pôžičky od domácich alebo zahraničných veriteľov, vydávanie štátnych dlhopisov alebo tlačenie nových peňazí. Deficit verejných financií je dôležitým ukazovateľom fiškálnej politiky štátu a jeho schopnosti riadiť verejné financie.

  Deflácia

  Deflácia je ekonomický jav charakterizovaný poklesom všeobecnej cenovej úrovne tovarov a služieb v ekonomike počas určitého obdobia. Je to opak inflácie, ktorá predstavuje rast cien. Deflácia sa zvyčajne vyskytuje v situáciách, keď dopyt po tovare a službách klesá, čo môže byť spôsobené faktormi ako sú zvýšujúce sa úspory, zníženie výdavkov vlády, zvýšenie daní, alebo celkový pokles dôvery v ekonomiku.

  Deflácia má potenciál byť nebezpečnejšia ako inflácia, pretože spotrebitelia v dôsledku očakávaného znižovania cien odkladajú svoje výdavky, čo môže viesť k deflačnej špirále. V dôsledku klesajúcich výdavkov sa znižuje spotreba, čo má negatívny vplyv na ekonomický rast. Zároveň, keďže peniaze získavajú na hodnote, reálna hodnota existujúceho dlhu sa zvyšuje, čo môže spôsobiť finančné ťažkosti dlžníkom. Riešenie deflácie je zložité a môže vyžadovať koordinované politiky, vrátane monetárnej politiky na zvýšenie peňažnej zásoby a stimuláciu dopytu, ako aj fiškálnej politiky na zvýšenie vládnych výdavkov alebo zníženie daní s cieľom podporiť ekonomickú aktivitu.

  Deflačná špirála

  Deflačná špirála je ekonomický stav, pri ktorom dochádza k prehlbovaniu a samopodporujúcemu sa cyklu poklesu cien (deflácie), ktorý vedie k ďalšiemu ekonomickému poklesu. Tento jav môže mať vážne negatívne dôsledky na ekonomiku, pretože kombinuje pokles cien s poklesom dopytu, výroby, investícií a zamestnanosti. Deflačná špirála môže byť ťažko zastaviteľná, pretože tradičné ekonomické stimuly, ako je zníženie úrokových sadzieb alebo zvýšenie vládnych výdavkov, môžu byť menej efektívne v prostredí, kde spotrebitelia a podniky očakávajú ďalší pokles cien a preto odkladajú výdavky a investície.

  Delenie akcií

  Stock-split, alebo delenie akcií, je proces, pri ktorom spoločnosť zvyšuje počet svojich v obehu dostupných akcií rozdelením existujúcich akcií na viacero nových. Tento krok nezmení trhovú kapitalizáciu spoločnosti ani celkovú hodnotu investície existujúcich akcionárov, ale zmení sa cena jednotlivej akcie a počet akcií, ktoré akcionár vlastní. Napríklad, pri dvojitom delení akcií (2-for-1 stock split) dostane akcionár za každú akciu, ktorú vlastní, jednu ďalšiu akciu, čím sa počet jeho akcií zdvojnásobí a cena každej akcie sa zníži na polovicu. Nižšia cena za akciu po delení môže urobiť akcie atraktívnejšími pre širšie spektrum investorov, čo môže zvýšiť obchodovaný objem a likviditu akcií. Akcie s nižšou cenou môžu byť zároveň vnímané ako cenovo dostupnejšie pre malých investorov, čo môže zvýšiť dopyt.

  Depozitá

  Depozitá sú finančné prostriedky uložené v banke alebo inej finančnej inštitúcii, ktoré majú rôzne formy a podmienky týkajúce sa výšky úrokov, prístupu k prostriedkom a doby trvania uloženia. Existujú rôzne typy depozitov, ktoré umožňujú klientom ukladať ich peniaze, zatiaľ čo inštitúcia ich môže použiť na poskytovanie úverov alebo na iné investičné účely. Výmenou za uloženie svojich peňazí v banke môžu klienti získať úrokové príjmy založené na dohodnutej úrokovej sadzbe a podmienkach depozitá. Medzi depozitá patri napríklad bežné účty v bankách, sporiace účty alebo termínované vklady.

  Depreciácia

  Depreciácia predstavuje pokles hodnoty jednej meny voči iným menám. Tento pokles je výsledkom trhových síl na medzinárodných devízových trhoch, nie priameho zásahu vlády alebo centrálnej banky (čo by bolo devalváciou). Depreciácia meny môže byť spôsobená rôznymi faktormi, vrátane rozdielov v inflácii, úrokových sadzieb, obchodných bilancií, politických nestabilít, alebo zmenách v ekonomických výhľadoch. Napríklad, ak euro oslabuje voči doláru, hovoríme, že euro deprecuje.

  Devalvácia

  Devalvácia je úmyselné zníženie hodnoty meny v rámci menového kurzu, ktoré je vykonané centrálnou bankou krajiny. Tento krok znižuje hodnotu národnej meny voči iným menám. Devalvácia je často používaná ako nástroj menovej politiky na riešenie rôznych ekonomických problémov, vrátane zlepšenia obchodnej bilancie krajiny tým, že robí jej export lacnejším a import drahším pre zahraničných kupcov. Lacnejší vývoz môže viesť k zvýšenému dopytu po domácich produktoch, čo stimuluje výrobu a môže podporiť ekonomický rast. Pre krajiny s dlhom denominovaným vo vlastnej mene môže devalvácia tiež znížiť reálnu hodnotu tohto dlhu.

  Devíza

  Devíza predstavuje zahraničné platidlo, ktoré je v držbe a k dispozícii pre medzinárodné platby, ale nie je v hotovostnej forme. Zahraničné platidlo môže byť uložené na bankových účtoch, existovať vo forme bankových prevodov, šekov alebo elektronických záznamov, ktoré predstavujú pohľadávky voči zahraničným bankám alebo finančným inštitúciám. Devízy umožňujú vykonávanie medzinárodných transakcií bez potreby fyzického presunu hotovosti. Devízy teda predstavujú dôležitú súčasť medzinárodného finančného systému, umožňujú efektívne a bezpečné uskutočňovanie medzinárodných transakcií a prispievajú k stabilite a likvidite globálnych finančných trhov.

  Devízové kurzy

  Devízové kurzy, známe tiež ako výmenné kurzy, predstavujú hodnotu jednej meny vyjadrenú v mene inej. Ide o cenu, za ktorú je možné vymeniť jednu menu za inú. Devízové kurzy sú základným prvkom medzinárodného finančného systému a majú kľúčový význam pre medzinárodný obchod, investície, cestovanie a ekonomiku ako celok.

  Dezinflácia

  Dezinflácia je ekonomický termín, ktorý opisuje spomalenie tempa inflácie, teda situáciu, keď ceny tovarov a služieb stále rastú, ale rýchlosť ich rastu sa znižuje. Dezinflácia teda nie je poklesom cien (čo by bola deflácia), ale zmiernením rýchlosti, akou ceny rastú. Príkladom je ak medziročné tempo inflácie klesne z 5 na 3 %.

  Diskontovaný cash flow

  Diskontovaný cash flow (DCF) je metóda používaná na hodnotenie investície prostredníctvom analýzy súčasnej hodnoty očakávaných peňažných tokov z tejto investície. Táto metóda zohľadňuje časovú hodnotu peňazí, čo je koncept, podľa ktorého je dolár získaný dnes cennejší ako dolár získaný v budúcnosti kvôli jeho potenciálu generovať príjem. Diskontovaný cash flow teda prevádza budúce príjmy z investície na ich ekvivalent v súčasnosti, čo umožňuje porovnať rôzne investičné príležitosti alebo hodnotiť, či je investícia za súčasnú cenu výhodná. DCF je cenným nástrojom pre investičné rozhodovanie, pretože poskytuje komplexný pohľad na finančnú atraktivitu projektu alebo spoločnosti. Zároveň pomáha určiť spravodlivú hodnotu investície alebo spoločnosti na základe jej budúceho peňažného toku.

  1. Predpoveď budúcich cash flowov: Prvým krokom je odhadnúť budúce peňažné toky, ktoré investícia generuje. Tieto odhady by mali byť založené na realistických predpokladoch o budúcom výkone investície.
  2. Výber diskontnej sadzby: Diskontná sadzba, ktorá sa používa na prevod budúcich peňažných tokov na súčasnú hodnotu, odráža riziko spojené s investíciou a očakávanú mieru návratnosti. Vyššia diskontná sadzba sa používa pre riskantnejšie investície.
  3. Výpočet súčasnej hodnoty (Present Value - PV) budúcich cash flowov: Každý budúci peňažný tok sa diskontuje späť na jeho súčasnú hodnotu použitím diskontnej sadzby. Súčet týchto súčasných hodnôt predstavuje celkovú diskontovanú súčasnú hodnotu investície.
  4. Výpočet čistej súčasnej hodnoty (Net Present Value - NPV): NPV sa získa odpočítaním počiatočných investičných nákladov od súčtu diskontovaných budúcich peňažných tokov. Pozitívna NPV naznačuje, že očakávané výnosy z investície prevyšujú jej náklady a investícia by mohla byť výhodná.

  Distribučné ETF

  Distribučné ETF (Exchange-Traded Funds) sú typom burzovo obchodovaných fondov, ktoré pravidelne vyplácajú investorom dividendy alebo iné príjmy získané z aktív držaných v portfóliu fondu. Na rozdiel od akumulačných ETF, ktoré automaticky reinvestujú všetky získané príjmy späť do fondu na nákup ďalších aktív, distribučné ETF distribuujú tieto príjmy priamo svojim investorom, obvykle na mesačnej, štvrťročnej alebo ročnej báze.

  Diverzifikácia

  Diverzifikácia je stratégia alebo proces rozloženia investícií, rizík alebo zdrojov medzi rôzne oblasti, produkty alebo investície, aby sa znížilo celkové riziko. Táto stratégia je často používaná v investičnom kontexte, kde investor distribuuje svoj kapitál do rôznych typov aktív alebo trhov, čím znižuje potenciálnu škodu spôsobenú neúspechom jednotlivých investícií.

  Diverzifikácia sa môže taktiež týkať podnikov, ktoré sa snažia rozšíriť svoje obchodné operácie do nových oblastí alebo produktov, čím sa snažia znížiť závislosť na jednom segmente trhu alebo jednom produkte. Vo všeobecnosti, či už v osobných financiách alebo v podnikaní, diverzifikácia pomáha znižovať riziko a stabilizovať výnosy v čase.

  Dividenda

  Dividenda je podiel na zisku, ktorý spoločnosť vypláca svojim akcionárom. Je to spôsob, akým spoločnosti distribuujú časť svojich ziskov medzi akcionárov, obvykle vo forme hotovosti alebo ďalších akcií. Dividendy sú jedným z hlavných spôsobov, ako investorom poskytovať návratnosť ich investície, okrem zvyšovania trhovej hodnoty akcií.

  Dividendové akcie

  Dividendové akcie sú akcie spoločností, ktoré pravidelne vyplácajú dividendy svojim akcionárom. Tieto spoločnosti sú často dobre zavedené, s dlhou históriou stabilných alebo rastúcich dividendových výplat, a majú tendenciu generovať spoľahlivý a predvídateľný príjem. Dividendové akcie sú obľúbené medzi konzervatívnejšími investormi, ktorí hľadajú pravidelný príjem z ich investícií.

  Dividendový aristokrat

  Dividendový aristokrat je termín používaný na opis spoločností, ktoré nielenže vyplácajú dividendy, ale navyše zvyšujú výšku svojich dividendových výplat každý rok po dlhú dobu, typicky aspoň 25 rokov. Tento výnimočný záznam ukazuje konzistentnosť, spoľahlivosť a finančnú stabilitu spoločnosti, čo je pre investorov často atraktívne, najmä pre tých, ktorí hľadajú pravidelný príjem z dividend a zároveň chcú minimalizovať riziko svojich investícií.

  Dividendový kráľ

  Dividendový kráľ je termín používaný na trhu s akciami na označenie spoločností, ktoré majú výnimočnú históriu zvyšovania svojich dividendových výplat počas 50 alebo viac po sebe idúcich rokov. Tento výnimočný výkon v oblasti dividend je považovaný za ukazovateľ finančnej stability a spoľahlivosti spoločnosti, ako aj jej schopnosti generovať dostatočný cash flow na podporu pravidelných a rastúcich výplat dividend aj v rôznych ekonomických podmienkach. Dividendoví králi sú často považovaní za atraktívne investície pre konzervatívnych investorov, ktorí hľadajú stabilný príjem z dividend a menšiu volatilitu v porovnaní s celkovým trhom. Tieto spoločnosti sú zvyčajne lídrami vo svojich odvetviach, s dlhodobými konkurenčnými výhodami, ktoré im umožňujú udržiavať a zvyšovať dividendové výplaty aj v čase hospodárskej neistoty.

  Dividendový výnos

  Dividendový výnos je finančný ukazovateľ, ktorý vyjadruje ročnú sumu dividend vyplatených na akciu v pomere k aktuálnej trhovej cene akcie. Ide o percentuálny výraz, ktorý investorom pomáha porozumieť, akú časť z ich investície do akcie spoločnosti by mohli očakávať ako návrat v podobe dividend za jeden rok, predpokladajúc, že výška dividendy zostane nezmenená.

  Dividendový výnos

  Dividendový výplatný pomer

  Dividendový výplatný pomer (dividend payout ratio) je finančný ukazovateľ, ktorý vyjadruje percentuálny podiel zisku spoločnosti, ktorý je vyplatený akcionárom vo forme dividend. Tento pomer poskytuje investorom predstavu o tom, koľko peňazí spoločnosť vracia svojim akcionárom z jej zisku, a koľko si ponecháva na reinvestície do budúceho rastu, splácanie dlhu alebo iné účely. 

  Dividendový výplatný pomer

  Dlhopis

  Dlhopis je druh dlhového cenného papiera, ktorý vydáva štát alebo spoločnosť s cieľom získať kapitál od investorov. Keď investor kupuje dlhopis, v podstate požičiava peniaze emitentovi dlhopisu na dohodnuté obdobie. Na oplátku sa emitent zaväzuje vrátiť nominálnu hodnotu dlhopisu na konci jeho splatnosti a pravidelne platiť investorovi úroky (známe ako kupónové platby) počas trvania dlhopisu.

  Dollar-cost averaging

  Dollar-cost averaging (DCA) je investičná stratégia, pri ktorej investor pravidelne investuje rovnakú sumu peňazí do určitého investičného nástroja (väčšinou akciového indexu), nezávisle od jeho aktuálnej ceny. Cieľom tejto stratégie je znížiť vplyv volatility trhu na nákup aktív tým, že sa kupujú menšie množstvá aktív pravidelne v rôznych časových bodoch za rôzne ceny, čím sa dosiahne nižšia priemerná nákupná cena v dlhodobom horizonte. Dollar-cost averaging je obľúbená stratégia pre mnohých investorov, najmä pre tých, ktorí hľadajú jednoduchý a disciplinovaný spôsob, ako budovať svoje investičné portfólio v priebehu času, minimalizujúc pritom vplyv trhovej volatility.

  EBIT

  EBIT, čo je skratka pre "Earnings Before Interest and Taxes" (Zisk pred úrokmi a zdanením), je finančný ukazovateľ, ktorý vyjadruje výkonnosť spoločnosti bez zohľadnenia úrokových nákladov a daňových povinností. Tento ukazovateľ poskytuje obraz o prevádzkovej ziskovosti spoločnosti, pretože eliminuje vplyv financovania a daňovej politiky. EBIT je teda dôležitým ukazovateľom, ktorý pomáha investorom lepšie pochopiť finančné zdravie a operatívnu efektivitu spoločnosti.

  EBIT

  EBITDA

  EBITDA je skratka pre "Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation, and Amortization", čo v preklade znamená zisk pred úrokmi, zdanením a odpismi. Tento finančný ukazovateľ poskytuje informácie o prevádzkovej ziskovosti spoločnosti bez zohľadnenia vplyvu účtovných, daňových a finančných nákladov. EBITDA je často používaná investormi a analytikmi na porovnávanie ziskovosti medzi spoločnosťami a odvetviami tým, že eliminuje vplyvy rôznych účtovných metód a kapitálovej štruktúry.

  EBITDA je skratka pre "Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation, and Amortization", čo v preklade znamená zisk pred úrokmi, zdanením a odpismi. Tento finančný ukazovateľ poskytuje informácie o prevádzkovej ziskovosti spoločnosti bez zohľadnenia vplyvu účtovných, daňových a finančných nákladov. EBITDA je často používaná investormi a analytikmi na porovnávanie ziskovosti medzi spoločnosťami a odvetviami tým, že eliminuje vplyvy rôznych účtovných metód a kapitálovej štruktúry.

  ECB

  ECB je skratka pre Európsku centrálnu banku (European Central Bank), ktorá je centrálou bankou pre eurozónu, teda skupinu európskych krajín, ktoré prijali euro ako svoju spoločnú menu. ECB je zodpovedná za formuláciu a vykonávanie menovej politiky eurozóny. ECB hrá kľúčovú úlohu v hospodárskej a finančnej stabilite nielen v eurozóne, ale aj globálne. Ako hlavný strážca eura ECB zabezpečuje, že menová politika eurozóny reaguje na ekonomické výzvy, ako sú inflácia, recesia alebo nadmerné ekonomické oživenie. ECB tiež spolupracuje s inými centrálnymi bankami a medzinárodnými finančnými inštitúciami na riešení globálnych finančných problémov a na podporu globálnej finančnej stability.

  Ekonómia

  Ekonómia ako vedecká disciplína sa zaoberá teoretickými základmi, ktoré stoja za ekonomickými javmi a rozhodnutiami. Skúma, ako sú zdroje distribuované a využívané v spoločnosti, ako sa formujú ceny na trhoch a ako makroekonomické politiky a globálne ekonomické sily ovplyvňujú hospodársku aktivitu a životnú úroveň. Ekonómia sa snaží formulovať teórie a modely, ktoré pomáhajú pochopiť ekonomické vzorce a predpovedať budúce trendy.

  Ekonomický rast

  Ekonomický rast je zvyčajne definovaný ako zvýšenie množstva tovarov a služieb vyprodukovaných ekonomikou v určitom časovom období. Meria sa ako percentuálna zmena hrubého domáceho produktu (HDP) krajiny z jedného obdobia na druhé, obvykle z roka na rok. Ekonomický rast je kľúčovým ukazovateľom celkového zdravia ekonomiky, pretože ukazuje, ako sa ekonomika rozvíja a expanduje a poskytuje viac príležitostí a bohatstva pre jej obyvateľov.

  Newsletter
  1x do mesiaca

  Chceš byť informovaný 1x za mesiac o naších najdôležitejších článkoch z diania na burze?

  Ďakujeme

  Something went wrong.