More

    Dlhopis

    Dlhopis je druh dlhového cenného papiera, ktorý vydáva štát alebo spoločnosť s cieľom získať kapitál od investorov. Keď investor kupuje dlhopis, v podstate požičiava peniaze emitentovi dlhopisu na dohodnuté obdobie. Na oplátku sa emitent zaväzuje vrátiť nominálnu hodnotu dlhopisu na konci jeho splatnosti a pravidelne platiť investorovi úroky (známe ako kupónové platby) počas trvania dlhopisu.