More

    Makroekonómia

    Makroekonómia je odvetvie ekonómie, ktoré sa zaoberá štúdiom a analýzou ekonomických trendov a javov na úrovni celých ekonomík, na rozdiel od mikroekonómie, ktorá sa zameriava na jednotlivé trhy a subjekty. Makroekonómia skúma celkovú ekonomickú aktivitu, vrátane takých aspektov ako sú celková výroba a produkcia (meraná hrubým domácim produktom, HDP), úrovne zamestnanosti a nezamestnanosti, inflácia, štátne rozpočty, menová politika, fiškálna politika, a medzinárodný obchod a financie. Makroekonómia poskytuje dôležité nástroje a teórie na pochopenie a riadenie ekonomických cyklov, ako sú recesie a expanzie, a na formuláciu ekonomických politík zameraných na dosiahnutie udržateľného rastu, stabilnej meny a vysokej zamestnanosti.