More

    Ekonomika

    Ekonomika sa zameriava na praktické aspekty hospodárenia a fungovania ekonomických subjektov (domácnosti, firmy, štát a iné ekonomické celky). Zahrňuje analýzu toho, ako jednotlivé subjekty činia rozhodnutia o využívaní zdrojov a ako tieto rozhodnutia ovplyvňujú celkovú hospodársku stabilitu, rast a blahobyt.