More

  Cash flow

  Cash flow, alebo peňažný tok, je termín používaný v účtovníctve a financiách na opis sumy peňazí, ktoré prúdia do a von z podniku počas určitého obdobia. Cash flow je kľúčovým ukazovateľom finančného zdravia subjektu, pretože poskytuje prehľad o tom, ako dobre dokáže subjekt generovať hotovosť na financovanie svojich operácií, splácať dlhy a financovať investície. Cash flow sa môže v niektorých prípadoch výrazne líšiť zisku.

  • Operatívny cash flow (OCF): Tento typ peňažného toku vychádza z hlavných obchodných aktivít spoločnosti, ako sú príjmy z predaja tovaru alebo služieb, a odpočítava prevádzkové výdavky. Operatívny cash flow teda ukazuje, ako efektívne dokáže spoločnosť generovať hotovosť zo svojich bežných obchodných aktivít.
  • Investičný cash flow: Zahrnuje príjmy a výdavky spojené s kúpou a predajom dlhodobého majetku, ako sú stroje, zariadenia alebo investície do iných spoločností. Negatívny investičný cash flow môže naznačovať, že spoločnosť investuje do svojej budúcej expanzie alebo modernizácie.
  • Finančný cash flow: Odráža tok hotovosti medzi spoločnosťou a jej vlastníkmi a veriteľmi. Zahŕňa výdavky na splácanie dlhov, výplatu dividend, nákup alebo predaj vlastných akcií a získavanie nového financovania. Tento typ peňažného toku poskytuje informácie o tom, ako spoločnosť financuje svoje operácie a rast prostredníctvom dlhov alebo vlastného kapitálu.
  • Voľný cash flow (Free Cash Flow – FCF): je finančný ukazovateľ, ktorý vyjadruje množstvo peňažných prostriedkov generovaných spoločnosťou po odpočítaní všetkých kapitálových výdavkov (CAPEX) potrebných na udržanie alebo rozšírenie jej aktív. Jednoducho povedané, je to suma peňazí, ktorá zostáva po tom, čo spoločnosť zaplatí za všetky svoje operácie a investície do dlhodobého majetku, a je k dispozícii na splácanie dlhov, vyplácanie dividend, reinvestície do ďalšieho rastu alebo akékoľvek iné použitie, ktoré vedenie spoločnosti považuje za vhodné.
  Cash flow