More

    Monetárna politika

    Monetárna politika je proces, prostredníctvom ktorého centrálna banka, menová autorita alebo iný regulačný orgán riadi množstvo peňazí v obehu a úrokové sadzby s cieľom dosiahnuť určité makroekonomické ciele, ako sú kontrola inflácie, podpora ekonomického rastu a zamestnanosti, a udržanie finančnej stability. Monetárna politika môže byť expanzívna alebo restriktívna (kontrakčná) v závislosti od súčasných ekonomických podmienok a cieľov politiky. Monetárna politika je dôležitým nástrojom, ktorý majú k dispozícii vlády a centrálne banky na riadenie ekonomického cyklu a dosahovanie makroekonomických cieľov.