More

    Prevádzkový zisk

    Prevádzkový zisk sa vypočíta odčítaním prevádzkových nákladov, ktoré priamo súvisia s hospodárskou činnosťou firmy, od celkových príjmov získaných z predaja tovarov a služieb. Nezahŕňa príjmy alebo výdavky, ktoré nie sú priamo spojené s hlavnou prevádzkovou činnosťou spoločnosti, ako sú príjmy z investícií, úrokové náklady alebo mimoriadne položky. Jedná sa o kľúčovú metrikú pre analytikov a investorov pri hodnotení finančného zdravia a operatívnej efektívnosti spoločnosti.

    Prevádzkový zisk sa vypočíta odčítaním prevádzkových nákladov, ktoré priamo súvisia s hospodárskou činnosťou firmy, od celkových príjmov získaných z predaja tovarov a služieb. Nezahŕňa príjmy alebo výdavky, ktoré nie sú priamo spojené s hlavnou prevádzkovou činnosťou spoločnosti, ako sú príjmy z investícií, úrokové náklady alebo mimoriadne položky. kľúčová metrika pre analytikov a investorov pri hodnotení finančného zdravia a operatívnej efektívnosti spoločnosti. Ide o dôležitý ukazovateľ pre hodnotenie efektívnosti a ziskovosti operácií spoločnosti.