More

    Čistý zisk

    Čistý zisk, známy aj ako čistý príjem, je finančný ukazovateľ, ktorý vyjadruje zisk spoločnosti po odpočítaní všetkých nákladov, prevádzkových i finančných za určité účtovné obdobie. Ide o kľúčový ukazovateľ finančnej výkonnosti spoločnosti, pretože poskytuje jasný obraz o tom, koľko peňazí spoločnosť skutočne zarobila po zaplatení všetkých svojich nákladov. Je dôležité poznamenať, že čistý zisk nie je jediným ukazovateľom finančného zdravia spoločnosti a mal by byť posudzovaný v kontexte s ďalšími finančnými a nefinančnými ukazovateľmi, ako sú cash flow, zadlženosť, rentabilita alebo kvalita manažmentu.