More

    Volatilita

    Volatilita je štatistický ukazovateľ, ktorý meria rozptyl výnosov pre daný finančný nástroj počas určitého časového obdobia. Jednoducho povedané, volatilita vyjadruje mieru, akou cena aktíva kolíše hore alebo dole. Vyššia volatilita znamená väčšie výkyvy cien aktív a teda vyššie riziko, zatiaľ čo nižšia volatilita znamená stabilnejšie ceny a nižšie riziko. Volatilita sa môže líšiť medzi rôznymi trhmi a aktívami. Napríklad, akciové trhy sú obvykle volatilnejšie než dlhopisové trhy. Rovnako môže byť volatilita vyššia počas ekonomických alebo politických kríz alebo pri vydávaní dôležitých ekonomických správ. V kontexte celkovej investičnej stratégie je dôležité, aby si investori boli vedomí volatility aktív vo svojom portfóliu a prispôsobili svoje investičné rozhodnutia a stratégie riadenia rizika podľa svojej tolerancie voči riziku a investičných cieľov.