More

  Magnificent 7

  Pojem "Magnificent 7" alebo "Veľkolepá sedmička" v kontexte akciových trhov odkazuje na siedmich technologických lídrov, ktorí majú dominantné postavenie alebo ktorých výkonnosť výrazne ovplyvňuje trhové indexy. Ide o podobný výraz ako"Big Tech" a ich základ tvoria rovnaké spoločnosti. Pojem Magnificent 7 označuje spoločnosti Alphabet, Amazon, Apple, Meta a Microsoft, Nvidia, Tesla.

  Makroekonómia

  Makroekonómia je odvetvie ekonómie, ktoré sa zaoberá štúdiom a analýzou ekonomických trendov a javov na úrovni celých ekonomík, na rozdiel od mikroekonómie, ktorá sa zameriava na jednotlivé trhy a subjekty. Makroekonómia skúma celkovú ekonomickú aktivitu, vrátane takých aspektov ako sú celková výroba a produkcia (meraná hrubým domácim produktom, HDP), úrovne zamestnanosti a nezamestnanosti, inflácia, štátne rozpočty, menová politika, fiškálna politika, a medzinárodný obchod a financie. Makroekonómia poskytuje dôležité nástroje a teórie na pochopenie a riadenie ekonomických cyklov, ako sú recesie a expanzie, a na formuláciu ekonomických politík zameraných na dosiahnutie udržateľného rastu, stabilnej meny a vysokej zamestnanosti.

  Maloobchodné tržby

  Maloobchodné tržby predstavujú celkovú hodnotu všetkých príjmov z predaja tovaru a služieb spotrebiteľom prostredníctvom maloobchodu. Tento ukazovateľ zahŕňa predaj z fyzických obchodov, ako sú obchodné domy, špecializované obchody, supermarkety, ale aj online predaj a ďalšie formy priameho predaja koncovým spotrebiteľom. Nezahŕňa však predaj medzi firmami (B2B) ani predaj služieb, ktoré nie sú spojené s maloobchodom, ako sú finančné služby, zdravotná starostlivosť alebo vzdelávanie.

  Maloobchodné tržby sú priamym meradlom spotrebiteľskej dôvery a ochoty spotrebiteľov míňať peniaze. V mnohých ekonomikách, najmä v tých s veľkým podielom spotreby na hrubom domácom produkte (HDP), predstavujú maloobchodné tržby významnú časť ekonomického rastu. Vzhľadom na tieto faktory sú maloobchodné tržby dôležitým ukazovateľom, ktorý pomáha hodnotiť súčasný stav ekonomiky, predpovedať budúci vývoj a formovať politiky na podporu udržateľného ekonomického rastu.

  Meme akcie

  "Meme" akcie akcie spoločností, ktoré získavajú obrovskú popularitu a pozornosť medzi malými investormi a obchodníkmi, najmä na sociálnych médiách a diskusných fórach ako Reddit. Tento fenomén sa vyznačuje rýchlym a často neudržateľným nárastom cien akcií, ktorý nie je priamo spojený s fundamentálnymi ekonomickými ukazovateľmi alebo výkonom spoločnosti. Namiesto toho sú tieto pohyby cien často poháňané spekuláciami, virálnym šírením a skupinovou eufóriou, ktorá vzniká na internete. Symbolom meme akcií sa stali v roku 2021 spoločnosti GameStop a AMC Entertainment.

  Mikroekonómia

  Mikroekonómia je odvetvie ekonómie, ktoré sa zameriava na štúdium správania jednotlivých subjektov, ako sú domácnosti, firmy a ich interakcie na rôznych trhoch. Skúma, ako tieto subjekty prijímajú rozhodnutia o alokácii obmedzených zdrojov na uspokojenie rôznych potrieb. Mikroekonómia sa zaoberá analýzou mechanizmov cien, ponuky a dopytu, trhovej rovnováhy, efektívnosti trhov, vplyvu vládnych regulácií a daní na jednotlivé trhy a analýzou produkcie a spotreby tovarov a služieb.

  Monetárna politika

  Monetárna politika je proces, prostredníctvom ktorého centrálna banka riadi množstvo peňazí v obehu a úrokové sadzby s cieľom dosiahnuť určité makroekonomické ciele. Tieto ciele zvyčajne zahŕňajú kontrolu inflácie, podporu ekonomického rastu, a udržanie nízkej miery nezamestnanosti. Monetárna politika môže byť buď expanzívna alebo reštriktívna (kontrakčná).

  Monetárna politika

  Monetárna politika je proces, prostredníctvom ktorého centrálna banka, menová autorita alebo iný regulačný orgán riadi množstvo peňazí v obehu a úrokové sadzby s cieľom dosiahnuť určité makroekonomické ciele, ako sú kontrola inflácie, podpora ekonomického rastu a zamestnanosti, a udržanie finančnej stability. Monetárna politika môže byť expanzívna alebo restriktívna (kontrakčná) v závislosti od súčasných ekonomických podmienok a cieľov politiky. Monetárna politika je dôležitým nástrojom, ktorý majú k dispozícii vlády a centrálne banky na riadenie ekonomického cyklu a dosahovanie makroekonomických cieľov.