Úvod Návody a tipy Analýza finančného zdravia a sily spoločnosti. Ako na to?

Analýza finančného zdravia a sily spoločnosti. Ako na to?

Analýza finančnej sily a zdravia podniku je neoddeliteľnou časťou dôkladnej analýzy akcie, do ktorej chcete investovať. Silná pozícia firmy je jednou z hlavných podmienok pre investovanie, keďže poskytuje investorovi ochranu aj v prípade zhoršenia situácie na trhu a preto Vám na praktických príkladoch Vám ukážeme ako na to.

0

Ak plánujete nákup akcií nejakej spoločnosti obchodovanej na burze je potrebné, aby ste si vytvorili čo najkomplexnejší obraz o trhu na ktorom firma pôsobí, jej postavení na trhu, stratégii, minulosti, potenciáli, kapitalizácii, valuácii a v neposlednom rade aj o finančnej situácii a sile.

Podstatou takéhoto zhodnotenia finančnej situácie podniku je zistiť výšku a štruktúru zadĺženosti (či je spoločnosť zadĺžená krátkodobo/dlhodoho a či bankovými úvermi alebo inou formou), výšku úrokových splátok, úroveň likvidity, aby sa firma nedostala do ťažkostí s insolventnosťou, atď. Ideálne je, ak sa tieto investor pozrie na tieto údaje aj do minulosti, prípadne ich porovná s konkurenciou na danom trhu, pretože v období ekonomického rastu má takmer každá spoločnosť tieto finančné ukazovatele v poriadku.

Zdroj: gre.ac.uk

Problém nastáva, ak prichádza ekonomická recesia alebo iné ťažkosti pre podnik. Dobrý príklad je situácia s COVIDom, kedy niektoré zadĺžené reštaurácie museli splácať naďalej nahromadené dlhy, avšak stratili príjem a tým prístup k likvidite (zjednodušene peniazom). V prípade, že reštaurácia mala vyššie zásoby likvidity, dokázala splácať svoje záväzky a prežiť dlhšie, avšak ak jej likvidita bola na hrane ešte v normálnych časoch, predstavte si ako dlho mohla vydržať, ak nemohla generovať tržby a nové peniaze. Takáto firma vydrží len veľmi krátko a teraz si to predstavte všetko v desať až stonásobne väčších podmienkach, keď spoločnosti „točia“ milióny, mesačne splácajú státisícové úroky a zrazu sa pritiahnú kohútiky.

Zdroj: Freepik

História nám ukazuje mnoho príkladov, kedy nastal podobný scénar, investori prišli o svoj investovaný kapitál, pritom mohli ušetriť svoje peniaze, keby boli opatrnejší a dávali väčší priestor zhodnoteniu finančnej sily podniku. Jedným z príkladov je niekdajší kráľ WallStreet – Enron, firma, ktorá bola 6 rokov po sebe označená za najinovatívnejšiu spoločnosť s tržbami 101 mld. dolárov v roku 2020 (pre porovnanie Facebook dosiahol v poslednom roku tržby vo výške 70,7 mld. dolárov). Enron nielenže bol extrémne zadĺžený, ale aj schovával vo svojom účtovníctve dlhy vo výške jednej miliardy. Nakoniec sa z toho stal najväčší bankrot svojho času na WallStreet.

Len rok po páde Enronu prišiel pád ešte väčšieho giganta tej doby – telekomunikačnej spoločnosti WorldCom, ktorú ťažil dlh vo výške enormných 41 mld. dolárov. WorldCom rovnako ako Enron pri ťažkostiach manipuloval svoje účtovné závierky, napr. v roku 2001 krátkodobý dlh spoločnosti takmer vymizol, keď sa znížil zo 7,2 mld. na 172 mil. dolárov, avšak dlhodobý dlh vzrástol o 14 mld. a to pri klesajúcich tržbách nemohlo spoločnosť doviesť nikde inde ako k bankrotu. Ten svojou veľkosťou prekonal rekord Enronu a držal si ho až do pádu Lehman Brothers.

Zdroj: WorldVectorLogo.com

Svojho času predstavovala analýza finančnej situácie spoločnosti časovo i prácne náročnú činnosť, keď museli hodnotiť rôzne čísla a ukazovatele z účtovných výkazov. V súčasnosti máme všetci omnoho menšiu robotu s analyzovaním finančnej situácie podnikov, keďže účtovné výkazy jednotlivých firiem sú dostupné na internete a mnoho finančne zameraných webstránok poskytuje už vyrátané ukazovatele. Práve preto, že investor má tieto informácie ľahko dostupné by nemal robiť rozhodnutia bez toho, aby si zhodnotil túto neoddeliteľnú časť obrazu podnikania spoločnosti.

Kvôli jednoduchosti a prehľadnosti Vám ukážeme zhodnotenie finančnej situácie na príklade 2 firiem na stránke www.gurufocus.com (odporúčame vzhľadom na kvalitné dáta a prehľadnosť).

Zdroj: Gurufocus

Stránka gurufocus využíva na hodnotenie finančnej situácie 9 ukazovateľov, ktorý podľa nášho názoru majú rôznu váhu. Spoločnosť Broadcom je technologická firma, ktorá vyrába čipy pre WiFi, data centrá, mobilné telefóny,… Môžeme vidieť, že stránka udáva spoločnosti rating 4/10, čo je relatívne zlé hodnotenie, keďže technologický sektor zažíva stále dobré časy. Poďme si, ale vysvetliť čo jednotlivé ukazovatele znamenajú.

Cash-to-Debt ukazovateľ predstavuje pomer hotovosti a dlhu, čiže ak je číslo väčšie ako 1, spoločnosť môže ihneď splatiť dlh v hotovosti, ktorú má k dispozícií. Čím väčšie číslo, tým lepšie. Spoločnosť Broadcom má ukazovateľ na úrovni 0,2 čo znamená, že má 5x väčší dlh ako hotovosť.

Príklad:
Cash = 1 000 000€

Debt = 5 000 000€

Cash-To-Debt = 1 000 000 / 5 000 000 = 0,2

Equity-to-Asset ukazovateľ dáva do pomeru vlastné imanie (zdroje) spoločnosti a celkové aktíva (majetok) firmy. Ukazuje nám aká časť majetku je financovaná vlastnými zdrojmi. Znova tu platí, že čím väčšie číslo, tým lepšie, číslo 0,3 predstavuje, že 30% majetku je financovaných z vlastných zdrojov spoločnosti čo je veľmi málo.

Príklad:
Equity = 3 000 000€

Assets = 10 000 000€

Cash-To-Debt = 3 000 000 / 10 000 000 = 0,3

Debt-to-Equity ukazuje do akej miery spoločnosť financuje svoju činnosť prostredníctvom dlhu. Čím vyššie číslo, tým viac firma využíva cudzie zdroje. Ideálne číslo okolo 0,3.

Príklad:
Debt = 5  000 000€

Equity = 2 675 000€

Debt-to-Equity = 5 000 000 / 2 675 000 = 1,87

Debt-to-EBITDA ukazovateľ meria ako je podnik schopný splácať svoje dlhy a záväzky prostredníctvom zisku pred zdanením, úrokov a odpisov. Čím je číslo vyššie, tým dlhšie bude splácanie trvať, firma dosiahla hodnotu ukazovateľa 4,24 čo znamená, že by splatila svoj dlh pri konštantnom zisku pred zdanením, úrokov a odpisov za 4 roky a 3 mesiace. Práve v tomto ukazovateli spoločnosť obstála pomerne dobre, vďaka vysokej rentabilite (ziskovosti) svojho podnikania.

Príklad:
Debt = 5  000 000€

EBITDA = 1 179 000€

Debt-to-EBITDA = 5 000 000 / 1 179 000 = 4,24

Interest Coverage je veľmi dôležitý ukazovateľ, ktorý vyjadruje ako spoločnosť dokáže splácať nákladové úroky z dlhu vydelením operatívneho zisku nákladovými úrokmi. Čím vyššie je toto číslo, tým viackrát dokáže spoločnosť uhradiť ročné nákladové úroky prostredníctvom operatívneho zisku, pri konzervatívnom hodnotení finančného zdravia by toto číslo by nemalo klesnúť pod hodnotu 5.

Príklad:

Operating Profit = 545 000€

Interest Expense = 250 000€

Interest Coverage = 545 000 / 250 000 = 2,18

Altmanove Z score je zložený ukazovateľ, ktorý sa skladá z 5 rôznych ukazovateľov, pričom každý má inú váhu. Vypisovať tu celý výpočet nebudeme, kto chce môže si vygoogliť. Dôležité je, že ukazovateľ by nemal klesnúť pod 1,81, ak klesne ukazovateľ indikuje, že spoločnosť má finančné problémy (na obrázku červená zóna).

Tieto ukazovatele považujeme za kľúčové pri zhodnotení finančnej situácie podniku ako sme spomínali vyššie, pre lepšiu predstavu si človek môže pozrieť účtovnú závierku ako sa vyvíjajú tieto ukazovatele v čase. Trochu menej presný údaj o tom vývoji v čase je možno získať aj tak, že prejdete myšou na vertikálny graf pri jednotlivých ukazovateľoch v stĺpci Vs. History a zobrazí sa Vám minimálna, priemerná a maximálna hodnota tohto ukazovateľa.

Zdroj: Gurufocus

Môžeme vidieť, že tento ukazovateľ mal minimálnu hodnotu 1 a maximálnu 287, to nie sú také dôležité údaje, pozornosť treba upriamiť na priemer – 8,91. Toto číslo poskytuje dostatočnú ochranu spoločnosti Broadcom vďaka dopytu na trhom, v ktorom pôsobí, avšak v súčasnosti je hodnota úrokového pokrytia (Interest Coverage) iba 2,18 a to je skutočne veľmi nízka hodnota.

Ak chcete porovnať údaje s konkurenciou stačí prejsť myšou na vertikálny graf vedľa pod stĺpec Vs Industry. Znova sa Vám ukážu minimálne, priemerné a maximálne hodnoty. Súčasná priemerná hodnota v danom odvetví je 19,61 čo je až 9x viac ako spoločnosť Broadcom.

Zdroj: Gurufocus

Posledné dva ukazovatele na ktoré by sa nemalo zabúdať sú ukazovatele likvidity quick ratio a current ratio, ktoré na stránke vpravo.

Zdroj: Gurufocus

Quick Ratio je ukazovateľ likvidity 1. stupňa a porovnáva výšku hotovosti podniku a jeho celkových krátkodobých záväzkov. Čím vyššie je toto číslo, tým lepšie, pričom ideálna hodnota je niekde v intervale medzi 0,2 až 0,5.

Príklad:

Cash = 1 000 000€

Current liabilities = 531 915€

Quick Ratio = Cash / Current liabilities =  1 000 000 / 531 915 = 1,88

Current Ratio je ukazovateľ likvidity 2. stupňa a okrem hotovosti pridáva aj krátkodobé pohľadávky k celkovým krátkodobým záväzkom. Čím vyššie je toto číslo, tým lepšie, pričom ideálna hodnota je medzi 1 a 1,5

Príklad:

Cash = 1 000 000€

Accounts Recaivable = 85 106€

Current liabilities = 637 255€

Current Ratio = Cash + Accounts Recaivable / Current liabilities =  (1 000 000 + 85 106) / 531 915 = 2,04

Ukazovatele likvidity nám ukazujú, že firma Broadcom nemá s krátkodobým podnikaním a financovaním operatívnych činností problém. Zároveň nám to odhaľuje charakter dlhu spoločnosti, ktorý ma dlhodobý charakter.

Každému investorovi a obchodníkovi na trhu odporúčame, aby pri rozhodovaní o kúpe akcií nejakej spoločnosti sa minimálne pozrel na tieto ukazovatele, ktoré sme popísali v tomto článku.

Pre príklad dávame do pozornosti finančne úplne zdravú a silnú firmu:

BEZ KOMENTÁRA

ZANECHAŤ ODPOVEĎ

Zadajte svoj komentár!
Zadajte svoje meno

Exit mobile version